Przedszkole nr 14 – Mali Piastowie

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.p14gniezno.com/

Data publikacji strony internetowej: 12.06.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 06.11.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 19.11.2020 r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 18.12.2023 r.

​Treści lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają prawidłowego opisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Goretta Hanczewska adres e-mail: p14gniezno@gmail.com

Informacja zwrotna
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie”, osiedle Jagiellońskie 33, 62-200 Gniezno.

Dostosowanie wejść do budynków

Do wejścia budynku przedszkola, mieszczącego się na osiedlu Jagiellońskim 33 prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Dostosowanie schodów

Nie.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Nie.

Dostępność platform

Nie.

Dostępność informacji

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak

Deklaracja poprawy dostępności
W 2021 r. roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

Podziel się swoją opinią
Skip to content