Przedszkole nr 14 – Mali Piastowie

System motywacyjny

Czy motywacja to coś co mamy stale w sobie? Co wpływa na nasze działanie? czy możemy ją w sobie obudzić? Przez motywację rozumie się najczęściej ogół bodźców zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, powodujących gotowość dziecka do uczenia się. Bodźce te mogą wywoływać dwa typy zachowań: pierwsze z nich to dążenie, drugi zaś to unikanie. Motywacja to proces, czyli dążenie do celu poprzez konkretne działanie;
Samomotywacja, pozwala dziecku, pomimo porażek – próbować kolejny raz zawiązać buty czy nauczyć się wierszyka. Jest motorem do wszelkiego rozwoju i działania.

Procesy motywacyjne mają trzy cechy:

 • kierunek (dążenie do osiągnięcia przedmiotu pragnień lub unikanie źródła obaw)
 • natężenie (przyrost lub spadek sił)
 • dodatnie i ujemne stany emocjonalne.


Wpływ motywów na działanie wiąże się głównie z kierunkiem i natężeniem. Przyjęcie postawy pozytywnej i skupienie się na mocnych stronach osobowości uwypukla dobre cechy, a ich postępowanie zmienia się na lepsze.  Dużą rolę we wszelkich osiągnięciach odgrywa pozytywna motywacja – zapał i wiara w siebie. Nawet dziecko/uczeń/dorosły słaby, ale
o silnej motywacji zdoła pokonać trudność i osiągnąć dobry wynik czy zadowalające wyniki w nauce. Tak więc prawidłowe funkcjonowanie w sytuacji problemowej to dobra okazja kształtowania prawidłowej postawy emocjonalnej. Rodzice i nauczyciele powinni stwarzać takie sytuacje, oraz dawać takie możliwości do jak najczęstszego samodzielnego rozwiązywania problemów. Dziecko przy pomocy posiadanej wiedzy powinno umieć sformułować pomysł i poszukać sposobu do realizacji. Ważne jest tu także pokonanie lęku przed ośmieszeniem, gdy pomysł na rozwiązanie jest irracjonalny.


Czynniki wpływające na rozwój motywacji:
dotyczące nauczycieli:

 • pochwały;
 • nagrody;
 • sposób prowadzenia zajęć (atrakcyjne metody);
 • przyjazna atmosfera pracy,
 • dobra baza dydaktyczna;
 • możliwość rozwijania zainteresowań;
 • kompetencje;
 • akceptacja wychowanków;
 • wzajemny szacunek;
 • postawa nauczyciela;
 • podwyższanie wymagań;
 • zachęta;
 • odnajdywanie w pracy z dzieckiem jego trudności ale i możliwości;
 • pochwała przed rodzicami; pochwała przed grupą;
 • poczucie bezpieczeństwa;
 • dobra znajomość dzieci i ich środowiska;
 • wskazywanie wzorców osobowych np. bajko terapia;
 • prezentacja osiągnięć dzieci na szerszym forum np. przedstawienia;
 • pozytywna rywalizacja w grupie rówieśniczej;
 • atmosfera zaufania i zrozumienia.

  dotyczące dzieci:

 • dobra samoocena;
 • akceptacja wśród kolegów;
 • zainteresowania;
 • zadowolenie ze swoich osiągnięć;
 • zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • samodyscyplina;
 • samodzielność;
 • umiejętność współpracy;
 • wiara we własne możliwości;
 • pochwała ze strony rodzica i nauczyciela;
 • ciekawość świata i wiedzy;
 • indywidualne cechy charakteru;
 • wytrwałość w dążeniu do celu;
 • zdolność radzenia sobie z porażkami;
 • chęć dorównania innym;
 • umiejętność radzenia sobie z konsekwencjami;
 • chęć zaspokojenia oczekiwań;
 • chęć nagrody;
 • predyspozycje i zdolności;

Sposoby motywowania dzieci:

 • Duże szanse uaktywnienia pozytywnych emocji dają działania plastyczno – manualne. Niektóre dzieci chętnie opowiadają, wyrażają słowem, co czują, inne wolą w ciszy

i skupieniu wyrażać swoje nastroje, wzruszenia, radość czy smutek a jeszcze inne w rysowaniu, malowaniu, wycinaniu wyrzucają z siebie to, co je gnębi.

 • Wizualizacja, bajka, relaksacja, metafora to sposoby twórczej pracy z dziećmi, które wykorzystują wyobraźnię w celu kształtowania charakteru zgodnie z naszymi pragnieniami. To umiejętność wyobrażenia sobie przedmiotów, obrazów i sytuacji, które wydarzyły się w naszym życiu bądź też w całości są wytworem naszej wyobraźni.  Dzięki relaksacji i wizualizacji, dzieci nie tylko odreagowują stres, relaksują się, ale także rozwijają swoje półkule mózgowe, łatwiej i szybciej zapamiętują i rozumieją różne wiadomości, co w efekcie prowadzi do osiągania dobrych wyników, czyli sukcesu. 
 • Do sukcesu prowadzi połączenie talentu i wytrwałości mimo niepowodzeń. Każda odmowa jest małą porażką. Reakcja emocjonalna na tę porażkę ma kluczowe znaczenie dla umiejętności znalezienia wystarczająco silnej motywacji do kontynuowania zabiegów. Warto zatem grać w gry planszowe zarówno w domu jak
  i w przedszkolu.
 • Metoda projektów skutecznie motywuje do działania. Stosowanie jej w pracy z dzieckiem uruchamia naturalne motywy uczenia się i rozbudza ciekawość poznawczą. Dzieci w wieku przedszkolnym łatwiej się uczą, gdy są mobilizowane własną ciekawością poznawczą, są aktywne, samodzielnie poszukują rozwiązań, interpretują zdobyte informacje.
 • Atrakcyjną formą zapoznawania dzieci z nowym materiałem są zabawy tropiące. Można je również wykorzystywać do poznawania przez dzieci liter, bowiem zwiększają one motywację do nauki. 
 • Tablica motywacyjna, sprawności/umiejętności/zadań, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do interesujących miejsc, stanowią również motywację do podejmowania działań przez dzieci. W efekcie dzieci mają poczucie satysfakcji i motywują się do pozytywnego działania.

RECEPTA DLA NAUCZYCIELA NA SUKCES WYCHOWANKA

 1. Mów jasno, wyraźnie, z zapałem.
 2. Przekonaj wychowanka, że w przedszkolu jest fajnie.
 3. Bądź swobodny i baw się razem z wychowankiem podczas zajęć.
 4. Okazuj mu szacunek i zaufanie.
 5. Wyraźnie określ cele i zasady.
 6. Bądź przygotowany do zajęć.
 7. Przygotowuj ciekawe pomoce dydaktyczne.
 8. Ogranicz do minimum czynniki rozpraszające uwagę.
 9. Dbaj o dobry nastrój wychowanka.
 10. Przypominaj informacje, kiedy dziecko zaczyna ją zapominać.
 11. Polegaj na nim, stawiaj na niego, wierz w jego możliwości.
 12. Bądź dla niego oparciem, bądź po jego stronie.
 13. Nie oszukuj go, dotrzymuj przyrzeczeń.
 14. Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
 15. Jeśli coś mu się nie uda, zrozum go i zachęć do dalszej pracy.
 16. Chwal za wszystko, co da się pochwalić.
 17. Doceniaj go.
 18. Używaj słów proszę, przepraszam, dziękuję.
 19. Rozmawiając z dzieckiem staraj się je widzieć, słyszeć i rozumieć.
 20. Słuchaj uważnie upewniając się, że dobrze rozumiesz.
 21. Rozwijaj jego samodzielność.
 22. Zachęcaj do krytycznego myślenia.
 23. Okazuj mu swoje pozytywne uczucia.
 24. Pokaż mu, że jesteś człowiekiem omylnym i popełniającym błędy.
 25. Stosuj różne metody nauczania – bądź nieszablonowy i ekscytujący.
 26. Odnoś do rzeczywistości to, czego go uczysz – niech praktyka  uzupełnia teorię. 

Ważne jest, by dzieci wiedziały, że mogą otrzymać nagrodę i pochwałę za pozytywne zachowania. Nauczyciel dopasowuje wymagania do wieku i dynamiki grupy. Zachowania podlegające wzmocnieniu i są jasno określone. Nauczyciel stymuluje buźkami, ocenami tak by każde dziecko czuło, że ma szansę być „grzecznym”. Dla jednego dziecka wielkim sukcesem będzie spokojne zjedzenie posiłku i za to warto go pochwalić i docenić, podczas gdy inne dzieci zawsze grzecznie jedzą obiad, więc zostaje docenione w innych aspektach.
W naszym przedszkolu trafionym sposobem okazała się tablica motywacyjna z imionami dzieci, na której umieszczane są kolorowe buźki lub pinezki w kolorze: zielonym oznaczającym – twoje zachowanie jest super, tak dalej zatem idź do przodu bo jesteś na właściwej drodze, czerwonym oznaczającym – stop zatrzymaj się bo twoje zachowanie krzywdzi i jest niewłaściwe, robisz źle, oraz żółte oznaczające – oj uwaga ostrzeżenie, coś zaczyna się psuć w twoim mechanizmie zwanym zachowanie.

Efektem finalnym w naszym systemie motywacji jest przedszkolny system nagród i kar opracowany i wdrażany już w latach poprzednich.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady:

 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed rodzicami,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania (odznaka, order),
 • dostęp do atrakcyjnej zabawki.

Nagradzamy za:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad,
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
 • wypełnienie podjętych obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc innym,
 • stosowanie zasad ochrony przyrody,
 • aktywny udział w pracach grupy.

Brak podporządkowania się ustalonym zasadom:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 • zachowania agresywne,
 • niszczenie wytworów pracy swojej, innych oraz ich własności,
 • celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.

Kary czyli konsekwencje za brak podporządkowania się ustalonym zasadom:

 • konsekwencja naturalna jako bezpośrednie następstwo winy (w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka),
 • upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad),
 • rozmowa -przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o groźnym przewinieniu.
Podziel się swoją opinią
Skip to content